REFORMA SYSTEMU PODATKOWEGO

0
640
Rate this post

REFORMA SYSTEMU PODATKOWEGO

Zasiłki rodzinne to nie jedyna droga finansowego wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. Obniżenie podatku docho­dowego w rodzinach, w których pracuje tylko jedno z mał­żonków, i przyjęcie jako podstawy opodatkowania połączo­nego dochodu obojga małżonków – jak ma to miejsce w wy­padku rodzin, w których pracują dwie osoby – przyniosłoby natychmiastową ulgę, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wiele organizacji prorodzinnych propaguje przeprowadzenie tej stosunkowo prostej operacji.

Tin Colebatch, redaktor działu ekonomicznego ?Melbourne Age”, zauważył, że w australijskim systemie podatkowym ro­dziny, w których pracuje zarobkowo jedna osoba, płacą poda­tek o 40% wyższy niż rodziny, na których dochód składają się zarobki dwóch osób. Nazywa to ?jawną dyskryminacją” ro­dzin pozostających na utrzymaniu jednej tylko osoby. Podkre­śla przy tym, że w znakomitej części krajów zachodnich poda­tek dochodowy oblicza się od całkowitych przychodów w ro­dzinie (wspólne opodatkowanie). W wyniku wprowadzenia takiej ulgi rodzina zyskałaby średnio około osiemdziesięciu dolarów w skali tygodnia. W tej sytuacji jedno z małżonków mogłoby zrezygnować z pracy i mieć w ten sposób swój udział w tworzeniu równowagi na rynku pracy.

Jak wynika z powyższych rozważań, system ulg dla ro­dzin może mieć wiele wariantów. Ogólnie rzecz biorąc, ciągle brak nam fachowej opieki dla dzieci, zwłaszcza dla grupy wiekowej od trzech do pięciu lat, okresu nie­zmiernie ważnego w życiu dziecka. Z tego względu na­leżałoby propagować politykę prorodzinną w zakładach pracy; zachęcać do wydawania zgody na urlopy wycho­wawcze, na nie normowany tryb pracy, tworzyć przyza­kładowe miejsca opieki, pozwalać rodzicom pozostawać w domu, gdy dziecko jest chore itd. Zamiast więc wikłać się we frustrujące kompromisy, ro­dzina podejmowałaby decyzje na podstawie swych rze­czywistych potrzeb.